#životvkoronténě
INFORMACE A SOUHLAS SEZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SVOLENÍ K POUŽITÍ AV DÍLA
No Stress Production, se sídlem Na Pankráci 332/14, 140 00 Praha 4, IČ: 05687144 („NSP“), bude zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa („osobní údaje“) v rámci použití vámi zaslaného videa („AV dílo“), které bude součástí plánovaného filmu Život v koronténě („film“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů[1] a dalšími právními předpisy. Účelem zpracování osobních údajů je výhradně využití AV díla. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů pro výše uvedený účel představující obsah smluvního vztahu mezi Vámi a NSP a oprávněné zájmy NSP není Vaše účast ve výsledném filmu možná.
Zasláním AV díla udělujete NSP svolení k jeho využití ve výsledném filmu a jeho šíření obvyklými způsoby ve smyslu § 84 občanského zákoníku,[2]. Obvyklým způsobem rozšiřování je myšleno zejména rozšiřování pomocí internetu, dále pak promítáním v kinech, uvedením v TV a na VOD platformách.
NSP bude zpracovávat Vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu po dobu trvání autorských práv, případně do okamžiku, než s takovým zpracováním vyslovíte nesouhlas na níže uvedené e-mailové adrese. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům nebo spolupracovníkům NSP či zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.
Odesláním Vašeho AV díla prohlašujete, že všechny osoby, které jsou v něm zachyceny, souhlasí s využitím AV díla ve výsledném filmu, a že se Vy i osoby v AV dílu zachycené vzdáváte nároku na honorář po celou dobu trvání autorských práv.
Odesláním URL na Vaše AV dílo prohlašujete, že jste byl/a informován/a o svých právech a povinnostech, zejména o právu (i) kdykoliv odvolat udělený souhlas (který však neruší Vaše svolení využít Vámi zaslané AV dílo ve výsledném filmu), právu (ii) na přístup k osobním údajům, (iii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (vi) na přenositelnost osobních údajů a taktéž právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků
a (viii) právu obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V případě dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na e-mail hello@nostressproduction.com

[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

[2] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  
Back to Top